Välj Station

Motgift.nu Nashville FM [24/7 Nonstop Country Music] -02

torsdag 29 oktober 2009

Kungsängens Skjut och övningsfält innebär buller!

Detta är html-versionen av filens http://www.upplands-bro.se/download/Bygga%20Bo/%D6versiktsplan/090414_riktl_skottb.pdf.
G o o g l e skapar automatiskt en html-version av dokument när vi söker igenom webben.
Page 1
Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning kringKungsängens övnings - och skjutfält -med avseende på skjutbuller2008-12-03 rev. 2009-04-14Upplands-Bro kommunStockholms län
--------------------------------------------------------------------------------
Page 2
Utredningen är gjord av SWECO Architects AB i Malmö genom Emma Pihl och Åsa Samuelssonpå uppdrag av Upplands-Bro kommun.Projektnummer 3831102
--------------------------------------------------------------------------------
Page 3
InnehållINLEDNING 4syfte 4övriga intressen4bakgrund4utredningsområdets avgränsning 4kommunens ställningstagande 5sammanfattning6UTREDNINGSOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 7övergripande beskrivning av utredningsområdet7Kungsängens övnings- och skjutfält8RIKTLINJER FÖR BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNINGINOM UTREDNINGSOMRÅDET 11bebyggelsegrupper 12Näshagen AskeVallbyvikHelgestaÅlsta, ArnbergaHåbo-Tibble Kyrkby, Håbo-Tibble Svängsta a och bLångvretenLövsta , norra och Lövsta, södraMariedal, Mariedal-DurktorpKyrkbytorp, HällenRingsvik-SvarstaSmällanenstaka bebyggelse utanför avgränsade bebyggelsegrupper 29KÄLLOR31
--------------------------------------------------------------------------------
Page 4
4InledningSYFTESyftet med denna utredning, vars slutsatser avses arbetas in i översiktsplanen, är att ge riktlinjer förbebyggelse och markanvändning inom avgränsat område utan risk för att försvarsmaktens riksintresseskadas påtagligt. Det är framförallt frågan om var och i vilken omfattning ny bostadsbebyggelse samt om-och tillbyggnad av befintlig bostadsbebyggelse kan vara lämplig med hänsyn till försvarets verksamhetpå Kungsängens övnings- och skjutfält som behandlas. En avvägning görs även mot var utbyggnad kanvara lämplig med hänsyn till vatten- och avloppssituationen inom området. Riktlinjerna för bebyggelseoch markanvändning ska tydliggöra vilka utvecklingsmöjligheter samt vilka restriktioner som föreliggermed hänsyn till skjutbuller och situationen för vatten och avlopp (VA) och därmed bidra till att förenklamöjligheterna för framtida eventuell planläggning och prövning av bygglovärenden inom området.ÖVRIGA INTRESSENDet är viktigt att betona att i detta sammanhang prövas ny bebyggelse endast mot skjutbuller och VA-frågor. Vid hantering av eventuella nya detaljplaner och bygglov kommer hänsyn även att tas till andraintressen som ej beaktats i denna utredning. Detta kan medföra att de områden som här anses byggbaraur skjutbuller- och VA-synpunkt kanske inte är lämpliga för byggnation ur andra aspekter.BAKGRUNDUtredningsområdet ligger inom det område som av försvarsmakten hävdas som riksintresse eftersom detkan påverkas av skjutbuller från Kungsängens övnings- och skjutfält. Konsekvenserna av detta har hittillsvarit en restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse samt om- och tillbyggnader av befintlig bebyggelseinom området.Under de senaste åren har man på andra ställen med liknande bullerförhållanden genomfört eller påbörjatarbete med riktlinjer för bebyggelseutveckling inom områden som är bullerstörda p g a sin närhet tillskjutfält och därför utgörs av riksintresse för totalförsvaret.1 Kommunen har i dessa fall tillsammans medförsvarsmakten kommit fram till hur man kan medge viss komplettering av bostadsbebyggelse inomriksintresseområdet enligt vissa förutsättningar. Man menar bl a att förtätning och försiktig expansionav befintliga tätorter och bebyggelsegrupper samt en försiktig utveckling av enstaka bebyggelse pålandsbygden är möjlig utan risk för att försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. Förutsättningarnaär bl a att ett tillräckligt avstånd till skjutfältet finns och att ny bebyggelse sker i anslutning till befintligbebyggelse. Även kommunens tillväxtbehov samt förekomsten av andra bullerkällor som ger enbakgrundsnivå har varit viktigt.Under 2007 har kommunstyrelsen beslutat att Upplands-Bro kommun i samband med översynen avöversiktsplanen ska ta fram riktlinjer för bebyggelse och markanvändning inom det område som i ÖP 2000utpekats som utredningsområde. Man har även beslutat att utöka utredningsområdet med två områden avsamlad bebyggelse belägna norr om Lejondalssjön (Lövsta, norra och Lövsta, södra).För närvarande pågår inom försvarsmakten en översyn av bullerkurvornas utbredning som planeras varafärdig under 2009. Med utgångspunkt från det kommer förmodligen även en översyn av riksintressetsavgränsning att göras av länsstyrelsen. Detta kan till viss del komma att ändra förutsättningarna förområdet.UTREDNINGSOMRÅDETS AVGRÄNSNINGOmrådet avgränsas i väster av yttre gräns för utredningsområdet från ÖP 2000, vilket i stortöverensstämmer med den yttre kurvan för påverkan från skjutbuller, 90 dBC Lx. I öster avgränsas områdetav yttre gränsen för övnings- och skjutfältet. I sydost ingår även två grupper med samlad bebyggelse somligger inom övnings- och skjutfältet.1 Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, Simrishamns kommun samtBebyggelseutveckling inom riksintresse för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält, Kristianstadskommun
--------------------------------------------------------------------------------
Page 5
5ORIENTERINGSKARTAutredningsområdet är beläget i norra delen av kommunenoch gränsar i sin östra del till Kungsängens övnings- och skjutfältKOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEKommunen önskar att utvecklingen av utvecklingsområdet ska kunna ske enligt de förutsättningar somanges i avsnittet Riktlinjer för bebyggelse och markanvändning inom utredningsområdet, sid 11-30.Utgångspunkten är att om- och tillbyggnader, med en begränsad area, av befintlig bostadsbebyggelsebör vara rimlig utan risk för att försvarsmaktens riksintresse skadas påtagligt. Kommunen anser att ensådan utveckling av bebyggelsen inom området är viktig för att uppfylla kommunens tillväxtbehov samt föratt kunna bibehålla en levande landsbygd. Ur miljösynpunkt föreslås anslutning till kommunens VA elleranordning av gemensamma anläggningar. Föreliggande riktlinjer för bebyggelse och markanvändningär kommunens förslag till hur frågan om bostadsbebyggelse inom delar av det område som omfattas avbullerpåverkan från Kungsängens övnings- och skjutfält kan hanteras. I anslutning till översiktsplanenssamrådsskede kommer även en dialog att ske med försvarsmakten.UTREDNINGSOMRÅDE
--------------------------------------------------------------------------------
Page 6
6SAMMANFATTNINGInom utredningsområdet föreslås att om- och tillbyggnad av befintliga bostadshus samt om- ochtillbyggnad av andra befintliga byggnader kan tillåtas med en begränsad area inom de områden som utgörsav samlad bebyggelse. Inga nya bostadshus tillåts utan planläggning.För att åtgärda VA-problemen inom området föreslås anslutning till kommunens VA eller anordning avgemensamma anläggningar för bebyggelse inom avgränsade bebyggelsegrupper. Anslutning tillkommunens VA avses i första hand ske i Lövsta, Näshagen och Långvreten, vilka ligger inomLejondalssjöns avrinningsområde, samt Mariedal och Mariedal-Durktorp. Målet är att detta ska ske inomen 10-årsperiod från att nya översiktsplanen, ÖP 2010, blivit antagen. Utbyggnaden av kommunalt VA tilldessa områden medför att ytterligare bebyggelse norr om dessa ges möjlighet till framtida anslutning. EnVA-anslutning mot Sigtuna kommun bör särskilt utredas.Utanför avgränsade bebyggelsegrupper kan tillkommande enstaka bebyggelse (ej mer än en tillkommandebostad i anslutning till befintlig bebyggelse) tillåtas i den yttre bullerzonen, 90 dBC Lx. Om- och tillbyggnadav befintliga bostadshus samt om- och tillbyggnad av andra befintliga byggnader kan tillåtas med enbegränsad area inom hela området.Vid framtida beslut om ny bebyggelse alternativt om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse inom områdetkommer även hänsyn att tas till andra intressen, exempelvis natur-, kultur- och landskapsbildsvärden, sominte behandlas i detta sammanhang.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 7
7Utredningsområdets förutsättningarÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDETNuvarande markanvändningUtredningsområdet är beläget i norra delen av kommunen, väster om Kungsängens övnings- och skjutfält,och omfattar ca 2000 ha. Området karakteriseras av jordbruks- och kulturlandskap med ett antal mindrebebyggelsegrupper, varav ett flertal är eller har varit utpräglade fritidshusområden. I norra delen gränsarområdet till Mälaren. En stor del av bebyggelsegrupperna är koncentrerade till området kring väg 912.BebyggelseutvecklingSedan arbetet med ÖP 2000 har bebyggelsetrycket i kommunen ökat allt mer både på landsbygden och itätorterna. Inom utredningsområdet finns ett flertal fritidshusområden under omvandling där andelen permanent-boende ökar. Intresset för att bosätta sig permanent inom dessa områden varierar beroende på bl ageografiskt läge och den i detaljplan tillåtna byggrätten.Upplands-Bro är en tillväxtkommun i Stockholmsregionen och man vill möjliggöra för fler att flytta tillkommunen. Utbyggnaden inom kommunen koncentreras framförallt till tätorterna, men man ska ävenkunna välja att bo på landet. En levande landsbygd eftersträvas och varje kommundel ska utifrån sinaförutsättningar utvecklas positivt.Inom utredningsområdet var antalet folkbokförda under 2007 knappt 950.Områden med byggnadsreglerande bestämmelserInom utredningsområdet finns ett antal områden som omfattas av detaljplan eller utgörs av samladbebyggelse. Detta redovisas mer ingående för respektive område under Riktlinjer för bebyggelse och mark-användning inom utredningsområdet, sid 11-30. Inom utredningsområdet finns 8 detaljplanelagda områdenvarav flertalet upprättats för fritidshus med små byggrätter och ofta stora tomter. Inom utredningsområdetfinns ett 10-tal områden som utgörs av samlad bebyggelse. Flera av grupperna med samladbebyggelse ligger i direkt anslutning till detaljplanelagda områden. Samlad bebyggelse föreligger om enbebyggelsegrupp utgörs av 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs avendast väg, parkmark eller dylikt. Även enstaka fastigheter som gränsar till detaljplanelagt område ansesligga inom samlad bebyggelse. Avståndet mellan huvudbyggnaderna bör inte understiga 200 m. Bygg-och miljönämnden i Upplands-Bro har fattat beslut om vilka områden som ska anses utgöras av samladbebyggelse, dessa finns redovisade i kommunens översiktsplan. En översyn av områden med samladbebyggelse görs i samband med arbetet med framtagandet av ÖP 2010.VA-situationenI flertalet bebyggelsegrupper inom utredningsområdet löses VA-försörjningen i dag individuellt. Miljö-belastningen är överlag hög och problemen ökar då fler bosätter sig permanent i områden som från börjanbyggts för fritidsboende.foton från olika delar av utredningsområdet
--------------------------------------------------------------------------------
Page 8
8KUNGSÄNGENS ÖVNINGS-OCH SKJUTFÄLTBeskrivning av övnings- och skjutfältsområdet och försvarets verksamhetKungsängens övnings- och skjutfält utgörs i Upplands-Bro kommun av ett markområde som är ca 6300ha stort och upptar en femtedel av kommunens yta. Kasernområdet med närövningsområdet ligger straxnorr om Brunna. Övnings- och skjutfältet ligger norr om kasernområdet och avgränsas i norr och öster avMälaren och sträcker sig i väster till Lejondalssjön. Bostadsbebyggelsen inom och angränsande till övnings-och skjutfältet påverkar i viss mån försvarsmaktens verksamhet. Delar av övningsområdet används inte förövning med lös ammunition med hänsyn till omkringliggande bostäder. Flygverksamheten i anslutning tillArlanda flygplats sätter också gränser för vapenanvändningen inom området. Allmänheten har tillträde tillområdet som strövområde då fältet inte är avlyst för övning.På övnings- och skjutfältet genomförs militär utbildning av värnpliktiga och befäl. Övning sker med skarpammunition på skjutbanor och skjutfält. Övning med lös ammunition genomförs i terrängen både påövnings- och skjutfältet. Skjutfältet är indelat i 13 stridsskjutningsområden. På övnings- och skjutfältetfinns ett flertal utbildningsanordningar som är placerade i ytterkanterna av skjutfältet med skjutriktning inmot mitten. I den västra delen av övningsfältet sker färre övningar med tunga vapen och med vapen medgasutströmning bakåt p g a störningsrisk för närliggande bebyggelse.Riksintresse för totalförsvaretVerksamheten vid Kungsängens skjutfält hävdas av försvarsmakten som riksintresse för totalförsvaret medstöd av 3 kap 9 § Miljöbalken. Försvarsmakten hävdar riksintresse för totalförsvaret innanför bullerkurvanför 90 dBC Lx (grovkalibrig ammunition). Omgivningspåverkan redovisas enligt PBL/NRL underlag 47,FM deltagande i fysisk planering, 1998-10-01. I samband med att beslut om förordnande enligt 12 kap 4§ PBL (se avsnittet nedan) togs fram gjordes en schematisk tolkning av bullerkurvans utbredning och detär detta som formellt sett utgör riksintresseområdet. Gräns för yttre bullerkurva och för 12:4 förordnandetsammanfaller dock i stort sett med varandra.Bullerkurvorna är gjorda efter beräkningar från 1998 utifrån vissa skjutplatser och är schablonmässiga.Linjen representerar ett skott och utgör en indikation på var i området det kan finnas risk för buller frånskjutfältet. Ljudutbredningen har beräknats för att illustrera sämsta möjliga förhållanden och är gjord utifrånatt medvind råder i alla riktningar och att marken är plan.I Miljöbalkens 3 kap 9 § står att ”Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall sålångt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen. Områden som ärav riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar skall skyddas mot åtgärder somkan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.”Med utgångspunkt från den uppdatering av bullerkurvorna som pågår (se vidare under avsnitt PBL/NRLunderlag 47, Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering) kommer även riksintressets avgränsning attses över.Förordnande enligt 12 kap 4 § PBLLänsstyrelsen har utfärdat ett förordnande enligt 12 kap 4 § PBL kring Kungsängens skjutfält, enligtbeslut 2003-07-01. Inom detta område ska Länsstyrelsen pröva kommunens beslut om bygglov och för-handsbesked för nyetablering av bostadshus och verksamheter samt tillbyggnader som inte är att ansesom kompletteringsåtgärder. Förordnandet gäller inte inom områden som är detaljplanelagda och därbeslutet följer planens bestämmelser.Bestämmelser enligt miljöskyddslagenLänsstyrelsen har enligt miljöskyddslagen (bestämmelserna fastställda av koncessionsnämnden för miljö-skydd 1998-01-27) samt beslut 1999-04-29 angående begränsningar av verksamheten kvälls- och nattetidinom delar av Kungsängens skjutfält lämnat följande tillstånd till försvarsmakten.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 9
9Skjutning och sprängning får bedrivas under maximalt 310 dygn/år enligt följande fördelning:TiderVardagar mån-fre Helgdagar lör-, sön- och helgdagdagtid 07.00-17.00220 dagar90 dagarkvällstid 17.00-22.00 150 kvällar75 kvällarnattetid 22.00-07.00100 nätter50 nätterYtterligare restriktioner finns bl a för hur många dagar per år som befintliga fasta skjutområden för strids-skjutning får användas, hur många dagar per år som skjutfältet får användas som målområde för attackflygsamt hur många dagar per år som helikopterförband får öva inom övnings- och skjutfältet. För att inteöverskrida antalet skjutdagar är vissa dagar (helgdagar och måndagar) skjutfria.PBL/NRL underlag 47, Försvarsmaktens deltagande i fysisk planeringPBL/NRL underlag 47, Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering från 1998 utgör bedömningsgrundför försvarsmakten vid planläggning och byggande inom de områden som utgörs av riksintresse för total-försvaret. I detta underlag definieras även det av försvarsmakten hävdade riksintresset. Underlaget hartagits fram av försvarsmakten i samarbete med Boverket. Inom försvarsmakten pågår nu arbete med attta fram ett nytt material med uppdaterade bullerkurvor som ska ersätta nuvarande underlag. Tills detta ärfastställt gäller dock PBL/NRL underlag 47, Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering.Följande utdrag hämtade från PBL/NRL underlag 47, Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering visarhur försvarsmakten resonerar i olika fall:Generellt om tillkomst av bostadsbebyggelseTillkomst av bostadsbebyggelse eller annan störningskänslig verksamhet inom bullerstörda områden kankomma att begränsa möjligheterna att utnyttja skjut- eller flygfält eftersom hänsyn måste tas till störningaroch andra olägenheter som drabbar de boende. Förändringar i mark- och vattenanvändning måste därförbedömas utifrån de krav som kan komma att riktas mot den störande verksamheten.Befintliga övnings- och skjutfält är så etablerade att de måste betraktas som omöjliga att flytta till någotannat område.Boende inom bullerstörda områden kan framföra skadeståndsanspråk eller begära inlösen enligt miljö-skadelagens regler.Att det finns bebyggelse inom bullerstörda områden kan inte i sig tas till intäkt för att godkänna etableringav ytterligare tillkommande bebyggelse.Detaljplanelagda områdenByggande i enlighet med befintlig plan kan inte vägras. Byggnadsnämnd kan dock vilandeförklara enansökan om lov om arbete påbörjas för att ändra eller upphäva planen.FritidshusÄven bostäder med en sporadisk användning, ex fritidshus, ställer krav på boendemiljön. Fritidshus kandessutom ofta enkelt omvandlas till permanentbostad.Om- och tillbyggnaderP.g.a. den höga miljöbelastningen kan inga om- och tillbyggnader tillåtas utan utbyggt kommunalt vatten-och avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. Därefter kommer det som regel att kunna medgesom- och tillbyggnader av befintliga bostadshus, som i sig inte medför ett förändrat boende. Exempelviskommer det med utbyggt kommunalt VA alternativt gemensam VA-anläggning att kunna tillåtas dusch-och tvättutrymmen i fritidshus, utökning av bostadsytan i etablerat permanenthus, nytt garage, förråd ochmindre gäststuga. Även bostadsbyggnader för de areella näringarnas behov ska vara möjligt.Bostadsbyggnader för de areella näringarnas behovBostadsbyggnader för de areella näringarnas behov har ansetts så nära knutna till driften av jord- eller
--------------------------------------------------------------------------------
Page 10
10skogsbruksfastigheten att de inte bör betraktas som objekt att omsätta på en allmän bostadsmarknad.Benägenheten att tåla miljömässiga olägenheter har genom knytningen till fastighetsdriften antagitsvara något större än på en bostadsmarknad där boende på landet mer föranletts av föreställningar ommiljöfördelar. Vid generationsskiftesbyggande har önskemål ibland varit att få uppföra flera byggnader änvad som motiverats av enbart byte av driftsansvar. Dessa extra tomter/bostadsbyggnader kommer inte attha samma knytning till näringens behov som generationsväxlingsbostaden. De kan därför bedömas frånsamma utgångspunkt som tillämpas för övrig bostadsetablering inom bullerzonen. Som regel medgerförsvarsmakten därför inte någon extrabyggnad.Allmänt om skottbullerMetodVid mätning eller beräkning av ljud används en form av elektroniska vägningsfilter (A, B, C och D-filter) föratt efterlikna örats hörnivåer. Ljud redovisas i enheten dB.Ljud från skott och explosioner som orsakar en plötslig och kortvarig tryckförändring anges i enheter somär lämpliga för impulsljud. För finkalibrig ammunition redovisas bullervärden i ”dBA Imp” och för grovkalibrigammunition i ”dBC Lx”. För ljud med normala frekvenser och ljudstyrkor skrivs mätvärdet dBA. För ljud med dominerande låga frekvenser skrivs mätvärdet dBC.Ljudutbredningen har i detta fall beräknats för att illustrera sämsta möjliga förhållanden. Detta innebär attden gjorts med förutsättningen att medvind råder i alla riktningar och att marken är plan.Ljudets spridning kan påverkas av avstånd, marktyp, höjdförhållanden, vindförhållanden, temperatur ochluftfuktighet.Riktvärden för bullerRegeringen har 1998 fastställt riktvärden för buller från grovkalibriga vapen enligt följande:95 dBC Lxför områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 dBC Lx, överskrider ca 100 skott per år.100 dBC Lxför områden där antalet skott, med en ljudnivå på mer än 90 dBC Lx, underskrider ca 100 skott per år.I områden där bullerexponeringen överstiger dessa värden bör skjutning under kvälls- och nattetidbegränsas. Värdena avser ljudnivån från ett enskilt skott. Riktvärdena skärps med 5 dB om antalet skottöverstiger 100 om året. Förutom dessa riktvärden för grovkalibrig ammunition finns även riktvärden förfinkalibrig ammunition enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 11
11Riktlinjer för bebyggelse ochmarkanvändning inom utrednings-områdetI detta avsnitt ges riktlinjer för en lämplig bebyggelseutveckling inom utredningsområdet med hänsyn tillförsvarets verksamhet och bullerstörningar från denna. Även VA-situationen inom utredningsområdet harvägts in i bedömningen. Riktlinjerna är uppdelade i ställningstaganden för bebyggelsegrupper och förenstaka bebyggelse utanför avgränsade bebyggelsegrupper.Vid framtida beslut om eventuell ny bebyggelse alternativt om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelseinom området kommer även hänsyn att tas till andra intressen, exempelvis natur-, kultur- ochlandskapsbildsvärden, som inte behandlas i detta sammanhang.ORIENTERINGSKARTAmed bebyggelsegrupper inomutredningsområdet markeradeVallbyvikAske100 dBC Lx90 dBC Lx95 dBC LxSmällanHelgestaKungsängens övnings-och skjutfältÅlsta,ArnbergaHåbo-TibbleKyrkbytorp,HällenMariedal,Mariedal-DurktorpLångvretenNäshagenLövsta, norraLövsta, södraStentorpRingsvik-Svarsta
--------------------------------------------------------------------------------
Page 12
12BEBYGGELSEGRUPPERMed bebyggelsegrupp avses här de grupper av bebyggelse inom området som omfattas av detaljplan ellerutgörs av samlad bebyggelse. Inom området kan följande bebyggelsegrupper avgränsas:Näshagen (inom 90 dBC Lx)Aske (inom 90 dBC Lx)Vallbyvik (inom 90-95 dBC Lx)Helgesta (inom 90-95 dBC Lx)Ålsta, Arnberga (inom 90-95 dBC Lx)Håbo-Tibble Kyrkby, Håbo-Tibble-Svängsta a och b (inom 90-95 dBC Lx)Långvreten (inom 90-95 dBC Lx)Lövsta, norra och Lövsta, södra (inom övningsområdet och 90-95 dBC LX)Mariedal, Mariedal-Durktorp (inom 90-100 dBC Lx)Kyrkbytorp, Hällen (inom 95 dBC Lx)Ringsvik-Svarsta (inom 95-100 dBC Lx)Smällan (inom 95-100 dBC Lx)bebyggelsegrupper
--------------------------------------------------------------------------------
Page 13
13Läsanvisning för kartor: På följande sidor ges riktlinjer för respektive bebyggelsegrupp. De grupper avbebyggelse som hänger samman med varandra redovisas gemensamt. Till respektive bebyggelsegrupphör en karta. På kartorna anges vilka områden som omfattas av detaljplan alternativt samlad bebyggelse.På kartorna redovisas även inom vilken bullerzon området är beläget. Detta ska ses som en ungefärliginformation om bullersituationen och kan ej utläsas som exakta gränser. Bullerkurvorna är intolkade digitaltfrån Försvarsmaktens underlag och redovisas endast utanför övnings- och skjutfältets gräns.Övrigt bakgrundsbullerPå andra ställen med liknande bullerproblematik har man gjort bedömningen att i bebyggelsegrupperkan den allmänna bakgrundsnivån när det gäller buller vara sådan att effekten av skottbuller blir mindreän utanför bebyggelsegrupperna där bakgrundsnivån oftast är lägre. Det bakgrundsbuller som kan vararelevant i detta fall är framförallt från lokaltrafik och genomfartstrafik samt i viss utsträckning buller frånjordbruksverksamhet. En mindre del av området (del av Mariedal och Näshagen samt Lövsta) påverkasäven av flygbuller från Arlanda.2VA-situationenI delar av området är VA-problemen stora. I dag finns problem utifrån både miljö- och hälsoskyddsaspekter.Detta beror på att kvaliteten på flertalet enskilda avlopp är dålig vilket leder till närsaltläckage tillLejondalssjön samt att dricksvattenbrunnar riskerar att förorenas. I dag sker en permanentning i områdetsom också förväntas öka vilket förvärrar problemen ytterligare. För att åtgärda dessa problem föreslåsanslutning till kommunens VA eller anordning av gemensamma anläggningar. Anslutning till kommunensVA avses i första hand ske i Lövsta, Näshagen och Långvreten, vilka ligger inom Lejondalssjönsavrinningsområde, samt Mariedal och Mariedal-Durktorp. Målet är att detta ska ske inom en 10-årsperiodfrån att nya översiktsplanen, ÖP 2010, blivit antagen. Utbyggnaden av kommunens VA till dessa områdenmedför att ytterligare bebyggelse norr om dessa ges möjlighet till framtida anslutning. Anslutning tillkommunens VA förutsätter dock inte planläggning i utredningsområdet. En VA-anslutning mot Sigtunakommun bör särskilt utredas gemensamt mellan kommunerna och Norrvatten. En sådan VA-lösningkan medföra anslutningsmöjligheter för Vallbyvik och områden söder därom och ökar möjligheten tillreservvattenförsörjning för båda kommunerna.Ställningstagande för bebyggelsegrupperInom avgränsade områden utanför detaljplan föreslår kommunen att om- och tillbyggnader av befintligabostadshus samt om- och tillbyggnad av andra befintliga byggnader kan tillåtas med en begränsad area,utan förhinder med avseende på bullerstörningar från Kungsängens övnings- och skjutfält. Att en sådanutveckling av befintliga bebyggelsegrupper möjliggörs är viktigt för att bibehålla en levande landsbygd.Inom området tillåts med hänsyn till områdets läge i anslutning till skjutfältet samt med hänsyn till VA-situationen inga nya bostadshus utan planläggning.Övriga intressenDet är viktigt att betona att i detta sammanhang prövas ny bebyggelse endast mot skjutbuller och VA-frågor.Vid hantering av nya detaljplaner och bygglov inom avgränsade bebyggelseområden kommer hänsyn ävenatt tas till andra intressen som ej beaktats i denna utredning. Detta kan medföra att de områden som häranses byggbara ur buller- och VA-synpunkt kanske inte är lämpliga för nybyggnation ur andraaspekter.2 Enligt beslut av länsstyrelsen i Stockholms län har utbredningen av influensområdet kring Arlanda slagits fast under sommaren 2008. En del avinfluensområdet som berörs eller kan komma att beröras av maxbullernivåer överstigande 70 dB(A) tre gånger per årsmedeldygn sträcker sig inöver utredningsområdets södra del. Förutsättningarna inom influensområdet och förslag till bebyggelsereglerande riktlinjer kommer att redovisasunder hösten 2008.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 14
14NäshagenNäshagen omfattas av detaljplan. Området är ett fritidshusområde där en del av fastigheterna i dagär permanentbebodda.Området ligger inom den yttre bullerzonen, 90 dBC Lx.Enligt detaljplanen tillåts en byggrätt på max 80 kvm per fastighet. Minsta tomtstorlek är 1000 kvm.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 80 av 90 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Kungsängens övnings- och skjutfält90 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 15
15Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeFör att åtgärda VA-problemen föreslås anordning av gemensamma anläggningar eller anslutning tillkommunens VA. Vid eventuell anslutning till kommunens VA är målet att det ska ske inom en 10-årsperiodfrån att nya översiktsplanen, ÖP 2010, blivit antagen. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inteplanläggning.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 16
16AskeAske utgörs av samlad bebyggelse. I Aske ligger Aske herrgård som används somkursgård. Under de senaste decennierna har flera nybyggen tillkommit i anslutning tillkursverksamheten. Bebyggelsen i övrigt utgörs av ett fåtal bostadsbyggnader samt byggnader förjordbruksverksamhet.Huvuddelen av området ligger på bullerkurvan för 90 dBC Lx. Västra delen ligger utanför buller-påverkansområdet.För kursgården finns en gemensam anläggning för vatten och avlopp. För övriga fastigheter, somendast är ett fåtal, är VA-lösningarna enskilda.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus somersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunensVA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till området Håbo-Tibble och norrdärom. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.90 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 17
17VallbyvikVallbyvik är ett tidigare fritidshusområde där en del av fastigheterna i dag är permanent-bebodda. Området är beläget vid Mälaren och utgörs av samlad bebyggelse.Området ligger på gränsen mellan 90 och 95 dBC Lx.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 21 av 25 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus somersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunensVA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till områdena söder om Vallbyvik. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 18
18HelgestaHelgesta är ett litet område med utspridd bebyggelse och utgörs av samlad bebyggelse. Inomområdet finns även ett stuteri.Området ligger på gränsen mellan 90 och 95 dBC Lx.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 12 av 13 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus somersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunensVA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till området Håbo-Tibble och norrdärom. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 19
19Ålsta, ArnbergaInom området finns Ålsta som omfattas av detaljplan samt Arnberga som utgörs av samladbebyggelse. Ålsta är ett fritidshusområde där en del av fastigheterna i dag är permanent-bebodda. Arnberga gränsar till Ålsta och utgörs av stora tomter.Enligt detaljplanen tillåts en byggrätt på max 80 kvm per fastighet. Minsta tomtstorlek är 1200 kvm.För en mindre del av området, omfattande två fastigheter, tillåts en byggrätt på max 120 kvm.Området ligger på gränsen mellan 90 och 95 dBC Lx och gränsar i öster till övnings- och skjutfältet.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 26 av 29 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeUtanför detaljplanelagt område tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs förbostadshus som ersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunens VA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till området Håbo-Tibble. Anslutning tillkommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande utanfördetaljplanelagt område:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.ÅlstaKungsängens övnings- och skjutfältArnberga95 dBC Lx95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 20
20Håbo-Tibble Kyrkby, Håbo-Tibble-Svängsta a och bInom området finns Håbo-Tibble Kyrkby som omfattas av detaljplan samt Håbo-Tibble Svängsta a och b somutgörs av samlad bebyggelse och i norr respektive söder gränsar till det detaljplanelagda området. Områdetutgörs av permanentbostäder. Håbo-Tibble Kyrkby är en modern kyrkby med ekologiska förtecken uppfördkring 1970-1990 samlad kring den gamla sockenkyrkan. Inom Håbo-Tibble Kyrkby finns även förskola, kyrka,idrottsplats, föreningsgård och ett kontorshus.Håbo-Tibble Svängsta a gränsar till Håbo-Tibble Kyrkby i söder och utgörs av både äldre socken-byggnaderoch nyare bebyggelse. Gränsande till Håbo-Tibble Kyrkby i norr ligger Håbo-Tibble Svängsta b.Huvuddelen av området ligger inom bullerkurvan för 90 dBC Lx. Södra delen av Håbo-TibbleSvängsta a ligger inom bullerkurvan för 95 dBC Lx.Enligt detaljplanen för Håbo-Tibble Kyrkby tillåts en byggrätt på max 25% av tomtytan. Minstatomtstorlek är 800 kvm.För Håbo-Tibble Kyrkby finns en gemensam vatten- och avloppsanläggning där vattentillgången ärbegränsad och reningsverket maxbelastat. I övrigt är VA-lösningarna inom området enskilda. Ca33 av 34 fastigheter har enskilda avloppslösningar som är äldre än 15 år eller saknar avlopp varförmiljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeUtanför detaljplanelagt område tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs förbostadshus som ersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunens VA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till områdena Näshagen, Långvreten,Mariedal och Mariedal-Durktorp. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande utanfördetaljplanelagt område:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.Håbo-Tibble kyrkbyHåbo-Tibble-Svängsta bHåbo-Tibble-Svängsta a95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 21
21Långvreten omfattas av detaljplan. Området är ett fritidshusområde där en del av fastigheterna idag är permanentbebodda.Området ligger på gränsen mellan 90 och 95 dBC Lx.Enligt detaljplanen tillåts för huvuddelen av området en byggrätt på max 80 kvm per fastighet ochen minsta tomtstorlek om 1000 kvm och för mindre delar 1700 kvm. För en del av området tillåts enbyggrätt på max 60 kvm per fastighet och en minsta tomtstorlek om 1600 kvm.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 70 av 90 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeFör att åtgärda VA-problemen föreslås anordning av gemensamma anläggningar eller anslutningtill kommunens VA. Vid eventuell anslutning till kommunens VA är målet att det ska ske inom en10-årsperiod från att nya översiktsplanen, ÖP 2010, blivit antagen. Anslutning till kommunens VAförutsätter dock inte planläggning.LångvretenKungsängens övnings-och skjutfält95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 22
22Lövsta, norra och Lövsta, södraKungsängens övnings- och skjutfältKungsängens övnings- och skjutfältLövsta, norraLövsta, södra
--------------------------------------------------------------------------------
Page 23
23Inom området finns två grupper med bebyggelse, vilka utgörs av samlad bebyggelse.Områdena ligger innanför övningsfältets gräns, Lövsta, norra inom 95 dBC Lx och Lövsta, södra inom 90dBC Lx.Lövsta, södra, vid Lejondalssjön, har tillsammans med Stentorp (öster om utredningsområdet) en gemen-sam anläggning för vatten och avlopp, varför miljöbelastningen är låg. För Lövsta, norra är VA-lösningarnaenskilda. Ca 15 av 15 fastigheter har enskilda avloppslösningar som är äldre än 15 år eller saknar avloppvarför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus som ersätter ettbefintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vatten ochavlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. Vid eventuell anslutning till kommunens VA är måletatt det ska ske inom en 10-årsperiod från att nya översiktsplanen, ÖP 2010, blivit antagen. Anslutning tillkommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala area får uppgåtill högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 24
24Mariedal, Mariedal-DurktorpInom området finns Mariedal som omfattas av detaljplan samt Mariedal-Durktorp som utgörs avsamlad bebyggelse. Mariedal-Durktorp gränsar i sin sydvästra del till Mariedal. Mariedal är ettfritidshusområde där en del av fastigheterna i dag är permanentbebodda.Området ligger huvudsakligen på gränsen mellan 90 och 95 dBC Lx. Den nordöstra delen avMariedal-Durktorp ligger dock inom 100 dBC Lx.Enligt detaljplanen för Mariedal är minsta tomtstorlek 1000 kvm. För större delen av området tillåtsMariedalMariedal-Durktorp95 dBC Lx100 dBC LxKungsängens övnings-och skjutfält
--------------------------------------------------------------------------------
Page 25
25en byggrätt på max 80 kvm per fastighet, och för en mindre del av området får byggrätten vara max enfemtedel av fastighetens area.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 70 av 90 fastigheter har enskilda avloppslösningar som äräldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeUtanför detaljplanelagt område tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs förbostadshus som ersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vatten ochavlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. Vid eventuell anslutning till kommunens VA-anläggningär målet att det ska ske inom en 10-årsperiod från att nya översiktsplanen, ÖP2010, blivit antagen.Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande utanför detaljplanelagtområde:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtasmed 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala area får uppgåtill högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.
--------------------------------------------------------------------------------
Page 26
26Kyrkbytorp, HällenInom området finns Kyrkbytorp som omfattas av detaljplan samt Hällen som utgörs av samladbebyggelse. Hällen gränsar i sin norra del till Kyrkbytorp. Ett visst ökat permanentboende finns iKyrkbytorp som utgörs av fritidshus.Området ligger inom 95 dBC Lx.Enligt detaljplanen för Kyrkbytorp tillåts för halva området en maximal byggrätt på 160 kvm och förandra halvan max 60 kvm. Minsta tomtstorlek är 1200 kvm.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 23 av 27 fastigheter har enskilda avloppslösningarsom är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeUtanför detaljplanelagt område tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs förbostadshus som ersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunens VA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till områdena Näshagen, Långvreten,Mariedal och Mariedal-Durktorp. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande utanfördetaljplanelagt område:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.KyrkbytorpHällen100 dBC Lx95 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 27
27xRingsvik-SvarstaRingsvik-Svarsta är ett litet område med utspridd bebyggelse. Området är beläget vid Mälaren ochutgörs av samlad bebyggelse.Området ligger på gränsen mellan 95 och 100 dBC Lx.VA-lösningarna inom området är enskilda. Troligen har alla de 15 fastigheterna enskilda avlopps-lösningar som är äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedömsvara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus somersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunensVA-anläggning kan ske i samband med anslutning av Vallbyvik. Anslutning till kommunens VAförutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.100 dBC LxKungsängens övnings-och skjutfält
--------------------------------------------------------------------------------
Page 28
28SmällanSmällan är ett litet område som utgörs av samlad bebyggelse.Området ligger på gränsen mellan 95 och 100 dBC Lx.VA-lösningarna inom området är enskilda. Ca 6 av 8 fastigheter har enskilda avloppslösningar somär äldre än 15 år eller saknar avlopp varför miljöbelastningen från dessa bedöms vara hög.Ställningstagande för bebyggelse inom avgränsat områdeInom området tillåts inga nya bostadshus utan planläggning. Undantag görs för bostadshus somersätter ett befintligt och ska uppföras på samma plats och med samma areal.P.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt gemensam VA-anläggning. En eventuell anslutning till kommunens VA-anläggning kan ske först efter färdigställande av anslutning till området Håbo-Tibble och områdennorr därom. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inte planläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller gemensam VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtas med 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala areafår uppgå till högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.100 dBC Lx
--------------------------------------------------------------------------------
Page 29
29enstaka bebyggelse utanför avgränsade bebyggelsegrupper
--------------------------------------------------------------------------------
Page 30
30ENSTAKA BEBYGGELSE UTANFÖR AVGRÄNSADE BEBYGGELSEGRUPPERHuvuddelen av befintlig bebyggelse inom området ligger inom någon av de tidigare avgränsadebebyggelsegrupperna. Viss enstaka bebyggelse finns dock även utanför avgränsade områden och är ihuvudsak belägen inom den yttre bullerzonen 90 dBC Lx. Denna bebyggelse utgörs framförallt av gårdar,torp och fritidshus.Som tillkommande enstaka bebyggelse räknas ej mer än en tillkommande bostad i anslutning till befintligbebyggelse. Som mest kan ett nytt bostadshus/huvudbyggnad beviljas åt gången. Mellan varje positivtförhandsbesked ska minst fyra år förflyta. Ställningstagande för enstaka bebyggelse utanför avgränsade bebyggelsegrupperInom områden utanför avgränsade bebyggelsegrupper föreslår kommunen att enstaka bebyggelse skavara möjligt enligt följande:För nybyggnad av bostäder och ändrad användning3 utanför avgränsade bebyggelsegrupper• Inom 100 dBC Lx Ingen nybyggnad eller ändrad användning är möjlig med hänsyn till buller-störningar från övnings- och skjutfältet.• Inom 95 dBC Lx Ingen nybyggnad eller ändrad användning är möjlig med hänsyn till buller-störningar från övnings- och skjutfältet.• Inom 90 dBC LxNybyggnad eller ändrad användning kan vara möjlig i samband med befintlig bebyggelse om det är lämpligt med hänsyn till övriga intressen.Att en försiktig utveckling av enstaka bostadshus utanför avgränsade bebyggelsegrupper möjliggörs imindre omfattning är viktigt för att bibehålla en levande landsbygd och för att främja jordbrukets utveckling.Därför föreslås bostadsbebyggelse enligt ovan tillåtas utan förhinder med avseende på bullerstörningar frånövnings- och skjutfältet.För om- och tillbyggnad av bostäder utanför avgränsade bebyggelsegrupperP.g.a. den höga miljöbelastningen tillåts inga om- och tillbyggnader utan utbyggt kommunalt vattenoch avlopp (VA) alternativt godkänd VA-anläggning. Anslutning till kommunens VA förutsätter dock inteplanläggning.Efter indragning av kommunalt VA eller godkänd VA-anläggning gäller följande:Om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus kan tillåtasmed 25% av byggnadsarean.Om- och tillbyggnad av en komplementbyggnad kan tillåtas. Komplementbyggnadens totala area får uppgåtill högst 50 kvm men får inte överstiga 1/3 av huvudbyggnadens byggnadsarea.Ändrad användning av övriga byggnader till bostadshus tillåts inte.Övriga intressenDet är viktigt att betona att i detta sammanhang prövas ny bebyggelse endast mot skjutbuller och VA-frågor. Vid hantering av bygglov utanför avgränsade bebyggelseområden kommer hänsyn även att tas tillandra intressen som ej beaktats i denna utredning. Detta kan medföra att de områden som här anses bygg-bara ur buller- och VA-synpunkt kanske inte är lämpliga för byggnation ur andra aspekter.3 Ändrad användning = ombyggnad till bostad av befintlig byggnad som i dag ej används som bostad
--------------------------------------------------------------------------------
Page 31
31KällorBebyggelseutveckling inom riksintresse för totalförsvaret kring Ravlunda skjutfält, bilaga 2 till Program förkustens utveckling från Åhus till Juleboda, Kristianstads kommun, juni 2007Bygg- och miljönämnden § 44/2004, Vatten- och avlopps(VA)inventering av Lejondalssjönstillrinningsområde. Rapport 2004-03-04, Miljöavdelningen Upplands-Bro kommunFörsvarsmaktens deltagande i fysisk planering, PBL/NRL underlag 47, Försvarsmakten och Boverket,1998-10-01Garnisonsplan för Kungsängen, Försvarsmakten och Fortifikationsverket, juni 2002Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor, NFS 2005:15, Naturvårdsverket, 2006-01-01Planera för god ljudmiljö, Boverket, 2000Policy för utbyggnad av bostäder kring Ravlunda skjutfält, Simrishamns kommun, antagen av kommunfull-mäktige 2007-03-26Samhällsbyggnadsnämnden § 51/2008, Sjöundersökning i Upplands-Bro kommun 2007, Rapport 2008:12,Naturvatten i RoslagenSkjutfältsbestämmelser, Livgardet, 2008-04-01Stockholm-Arlanda Flygplats, bilaga 1: Influensområde för flygbuller, LFV, 2008-06-23Översiktsplan 2000, Upplands-Bro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-02-04

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lämna din kommentar vårda språket!
Jag ska godkänna först mvh